Přihláška na kurz jógy

Aktuálně nabízené kurzy - JARO 2024
registrace do kurzů

Ponděli 18:00-19:30 / Kurz Iyengar jóga pro středně pokročilé

Lektorka: Ing. Jitka Vaníčková

Počet lekcí: 2. pololetí – 18 lekcí
Cena za lekci: 240 Kč / 90 min, studenti a senioři 220 Kč
Úterý 18:00-19:30 / Kurz Iyengar jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
 
Lektorka: Ing. Jitka Vaníčková
 Počet lekcí: 2. pololetí – 19 lekcí
Cena za lekci: 240 Kč / 90 min, studenti a senioři 220 Kč  

Pondělí 9:00-10:30 / Kurz Jin Jóga – Harmonizační cvičení

Lektorka: Mgr. Jaroslava Paruchová
Počet lekcí: 1. pololetí – 16 lekcí 

Cena za lekci v rámci kurzu: 240 Kč / 90 min, studenti a senioři 220 Kč

Středa 18:00-19:30 / Kurz Jin Jóga – Harmonizační cvičení 
 
Lektorka: Mgr. Jaroslava Paruchová
Počet lekcí: 2. pololetí – nebudeme otevírat 
Cena za lekci: 240 Kč / 90 min, studenti a senioři 220 Kč
NOVÝM ZÁJEMCŮM O KURZ NABÍZÍME 3 KONSEKUTIVNÍ  LEKCE – JEDNORÁZOVĚ ZA CENU KURZOVNÉHO 
 
Lektorka: Mgr. Jaroslava Paruchová / Ing. Jitka Vaníčková
Počet lekcí: 3

Cena za lekci: 240 Kč

Přihlášení na lekci: Důležité! Přihlášení proveďte nejdříve 48 hodin před samotnou lekcí odesláním SMS na telefon +420 731 242 167 ve tvaru JMÉNO PŘÍJMENÍ – DEN, LEKCE 3 a vyčkejte na potvrzení. U pondělní lekce uveďte 1 pro Kurz Jin jóga – Harmonizační cvičení  a 2 pro Kurz Iyengar jógy.

Příklad: Alena Bártová – Pondělí 1 Lekce 3 (takto se přihlásíte na 3 lekce Jin jógy – Harmonizační cvičení) nebo Adam Bárta – Úterý Lekce 3 (takto se přihlásíte na 3 lekce Iyengar jógy pro začátečníky a mírně pokročilé).

 
 
VŠEM ZÁJEMCŮM TÉŽ NABÍZÍME MOŽNOST 1 LEKCE – JEDNORÁZOVÝ VSTUP 
 
Lektorka: Mgr. Jaroslava Paruchová / Ing. Jitka Vaníčková
Počet lekcí: 1

Cena za lekci: 300 Kč

Přihlášení na lekci: Důležité! Přihlášení proveďte nejdříve 48 hodin před samotnou lekcí odesláním SMS na telefon +420 731 242 167 ve tvaru JMÉNO PŘÍJMENÍ – DEN LEKCE 1 a vyčkejte na potvrzení. U pondělní lekce uveďte 1 pro Jin jógu – Harmonizační cvičení a 2 pro Kurz Iyengar jógy.

Příklad: Alena Bártová – Pondělí 1 Lekce 1 (takto se přihlásíte na 1 lekci Jin jógy – Harmonizační cvičení) nebo Adam Bárta – Úterý Lekce 1 (takto se přihlásíte na 1 lekci Iyengar jógy pro začátečníky a mírně pokročilé).

 
 Individuální lekce jógy a jóga pro ženy v těhotenství 
 dle dohody
Lektorka: Mgr. Jaroslava Paruchová

Cena za lekci: 500 Kč / 60 mi

Volba kurzu

Cena vybraného kurzu:

Poznámka: Vyplňujte pouze pravdivé údaje o účasti a informaci, zda jste student nebo senior, aby nedošlo ke změně ceny.

Osobní údaje

I. Jógové studio

Studio Tišnov – Jóga pro život, provozované Mgr. Jaroslavou Paruchovou, IČ 87134411, se sídlem Hynka Bíma 704, 666 01 Tišnov (dále jen „Jógové studio“) poskytuje kurzy jógy, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Jógovým studiem a účastníkem kurzů, resp. zákonným zástupcem v případě, kdy účastníkem kurzů je nezletilé dítě, a jsou pro zúčastněné strany závazné. Tam, kde to z logiky věci vyplývá, se dále „účastníkem kurzů“ označuje i zákonný zástupce v případě účastníka kurzů, který je nezletilým dítětem. Cílem Jógového studia je poskytnout co nejkvalitnější jógovou praxi. Smluvní vztah mezi Jógovým studiem a účastníkem kurzů vzniká na základě vyplnění a podpisu přihlášky.

II. Kurzovné
1. Kurzovné je možné hradit bankovním převodem nebo hotově dle splátkového kalendáře.
2. Kurzovné je hrazeno buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách, kdy první splátka ve výši jedné poloviny kurzovného je hrazena do 14 dnů příslušného roku ode dne vystavení faktury, a druhá splátka ve výši jedné poloviny kurzovného je hrazena do 31.listopadu v 1. pololetí příslušného kalendářního roku a do 31.března ve 2. pololetí příslušného kalendářního roku, a to dle volby účastníka kurzu vyznačené v Přihlášce na kurz jógy. Kurzovné se hradí na základě vystavené faktury.
3. V případě nástupu do kurzu po termínu zahájení bude studentovi kurzovné poměrně poníženo.
4. Číslo účtu Jógového studia je 670100-2210021191/6210, variabilní symbol platby je číslo faktury.
5. Dostane-li se účastník kurzů při plnění závazků ze smlouvy o poskytování kurzů jógy do prodlení, může po něm Jógové studio požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

III. Změny, ukončení smlouvy
1. Stornování zařazení do kurzu po zahájení kurzů – storno poplatek: 100 % kurzovného. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jógové studio poskytlo účastníkovi kurzu možnost zúčastnit se kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce a účastník kurzu toho nevyužil.
2. Jógové studio si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem účastníků kurzu nižším než 5 a nabídnout účastníkovi kurzu možnost pokračovat s jinou skupinou, pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění účastníci kurzu.
3. Jógové studio si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna místa konání, přesunutí, zrušení hodiny, změna lektora apod.) a zároveň si vyhrazuje právo z vážných důvodů na zrušení kurzu, případně jeho části.
4. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude účastník kurzu neprodleně informován.
5. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jógovým studiem bez náhrady, vzniká účastníkovi kurzu nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného za lekce jógy, které se neuskuteční.
6. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku účastníka kurzu převedena na jeho účet do 14 dnů.
7. Jógové studio si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s účastníkem kurzu a zrušit bez náhrady účast účastníka kurzu v kurzu a to v případě, že svým chováním závažným způsobem narušuje průběh kurzu (a to i přes upozornění, příp. projednání se zákonným zástupcem účastníka kurzu). Jógové studio je oprávněno odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník kurzu neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

IV. Zdravotní stav účastníka kurzu
1. Účastník kurzu je zodpovědný za svůj zdravotní stav a je povinný zhodnotit a případně konzultovat s lékařem, zda jeho zdravotní stav umožňuje absolvovat kurz jógy. Účastník kurzu je povinen hodnotit a případně konzultovat s lékařem svůj aktuální zdravotní stav v průběhu celého období, kdy probíhá kurz jógy.
2. Zákonný zástupce je zodpovědný za zdravotní stav účastníka kurzu, který je nezletilým dítětem, a je povinný zhodnotit a případně konzultovat s lékařem, zda zdravotní stav nezletilého dítěte umožňuje absolvovat kurz dětské jógy. Zákonný zástupce je povinen hodnotit a případně konzultovat s lékařem aktuální zdravotní stav nezletilého dítěte v průběhu celého období, kdy probíhá kurz dětské jógy.
3. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení musí účastník kurzu dopředu sdělit toto omezení lektorovi, a to buď písemně, nebo osobně před začátkem hodiny.

V. Lekce jógy, zameškané hodiny
1. Lekce jógy probíhají vždy v řádně dohodnutém termínu. Lekce jógy se nekonají o státních svátcích a v období školních prázdnin. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání lekcí jógy v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny účastníků kurzu ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Účastníci kurzu budou o této změně včas informováni.
2. Jógové studio za neúčast účastníka kurzu ve výuce neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
3. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Jógového studia, je účastníkovi kurzu poskytnut náhradní termín.
4. V případě, že se účastník kurzu nemůže lekce jógy zúčastnit, omluví se minimálně 24 hod. před lekcí, může si lekci nahradit v jiném čase dle volných míst po dohodě s lektorkou.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti účastníka kurzu ze zdravotních důvodů je možné náhradu zameškaných hodin řešit individuálně.

VI. Ochrana osobních údajů
1. Účastník kurzu, resp. zákonný zástupce, bere na vědomí, že Jógové studio zpracovává za splnění podmínek stanovených v čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), osobní údaje účastníka kurzu, resp. zákonného zástupce, po dobu docházení účastníka kurzu do kurzů jógy, a následně ještě pět let od ukončení jeho docházky, nestanoví-li právní předpisy delší lhůtu pro uchování dokumentace obsahující tyto osobní údaje.
2. Jógové studio v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR informuje, že osobní údaje účastníka kurzu budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování kurzu jógy a dalších právních povinností, které se na Jógové studio vztahují.
3. Účastník kurzu, resp. zákonný zástupce, se před podpisem těchto VOP seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na stránkách www.jogastudiotisnov.cz. Poskytnutí osobních údajů účastníka kurzu, resp. zákonného zástupce, je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění Jógového studia při poskytování kurzů jógy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
Účastník kurzu, resp. zákonný zástupce, prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedených podmínek a svým podpisem stvrzuje, že s těmito VOP souhlasí.

Studio Tišnov provozované Mgr. Jaroslavou Paruchovou, IČ 87134411, se sídlem Hynka Bíma 704, 666 01 Tišnov (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.jogastudiotisnov.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Rozsah zpracování osobních údajů
– Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Účel zpracování
– Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
– Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Doba zpracování osobních údajů
– Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
– Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@jogastudiotisnov. cz

1. Rozsah zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů dětí mladších 16 let, je požadován souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním jeho osobních údajů.
Prostřednictvím našich webových stránek nás nelze kontaktovat. Vždy musíte využít Vaše emailové rozhraní a kontaktovat nás na naší emailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím tel. čísla 731 242 167.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.
Cookies
Naše webové stránky zpracovávají následující cookies: …………….….Tyto cookies neškodí Vašemu počítači ani neobsahují viry. Pomáhají nám vytvářet uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější prostředí webové stránky. Jsou to malé textové soubory uložené na Váš počítač a odesílané do prohlížeče.
Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „cookies relace.“ Po vaší návštěvě stránky jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nesmažete. Ty umožňují prohlížeči rozpoznat Vás při Vaší další návštěvě stránky.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás o používání souborů cookies informoval a Vy jste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubory cookies přijmete, nebo odmítnete. Jinou možností je nastavit prohlížeč tak, aby za určitých podmínek cookies automaticky přijímal, nebo aby je vždy odmítal, nebo aby je automaticky smazal, když prohlížeč zavřete. Zablokování souborů cookies může omezit fungování této stránky.
Soubory cookies nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo poskytnutí určitých funkcí, které si přejete použít (například nákupní košík), jsou ukládány podle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Provozovatel webové stránky má na ukládání souborů cookies zákonný zájem, protože se snaží zajistit optimalizovaný servis bez technických chyb. Pokud jsou ukládány také jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze vašeho chování na webové stránce), bude s nimi podle těchto zásad ochrany osobních údajů nakládáno samostatně.
Soubory protokolu serveru
Provozovatel webové stránky automaticky sbírá a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč přenáší v podobě „souborů protokolu.“ Jsou to:
a) Typ a verze prohlížeče
b) Používaný operační systém
c) Referer URL
d) Jméno počítače
e) Čas odeslání požadavku
f) IP adresa
Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.
Základem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo opatření smlouvě předcházejících.

2. Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete:
a) Vaše jméno a příjmení, titul
b) datum narození,
c) telefonní číslo,
d) e-mailová adresa,
e) bankovní spojení, nebo
f) v případě uzavření smlouvy, Váš podpis,
používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. vyřizování Vašich přihlášek, poskytování kurzů jógy, kontrola zdravotního stavu cvičence. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o akcích, kurzech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. K zasílání obchodních sdělení v návaznosti na náš předchozí obchodní styk, od Vás udělení souhlasu nepotřebujeme, neboť Váš souhlas vyplývá z našeho předchozího obchodního styku. V případě zasílání obchodních informací nad rámec našeho obchodního styku bude od Vás e-mailem vyžádán Váš souhlas.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected] nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům (externím spolupracovníkům), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
a) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
b) externí advokátní kanceláři;
c) externí účetní;
d) externímu daňovému poradci a auditorovi;

4. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@jogastudiotisnov. cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Berte prosím na vědomí, že kurzy mají omezenou kapacitu, a proto odešlete tuto přihlášku pouze v případě, že máte o kurz zájem. Po odeslání přihlášky Vám bude vystavena faktura a po jejím zaplacení bude přihlášení dokončeno.

Spouštíme přihlašování na jednorázové lekce